برنامه‌های مرکز همایش و نمایشگاه

تقویم نمایشگاهی

  دانلود فایل لیست نمایشگاههای داخلی سال 1394 لیست نمایشگاههای داخلی سال 1395 لیست نمایشگاههای داخلی سال 1396 لیست نمایشگاههای داخلی سال 1397 لیست نمایشگاههای خارجی سال 1394 لیست نمایشگاههای خار...

1 سال پیش

تعرفه ها و قیمت ها

تعرفه ها و قیمت های غرفه های نمایشگاهی  ردیف لیست امكانات تعرفه سال 96 1 سالن اصلی- یك روز  تماس 2 برگزاری همایش در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل در سالن اصلی تماس ...

1 سال پیش

فضاهای نمایشگاهی

 فضاهای نمایشگاهی 

1 سال پیش