تعرفه ها و قیمت ها

تعرفه ها و قیمت های غرفه های نمایشگاهی 

ردیف لیست امكانات تعرفه سال 96
1 سالن اصلی- یك روز  تماس
2 برگزاری همایش در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل در سالن اصلی تماس
3 سالن 300 نفره- یك روز  تماس
4 سالن کارگاهی 100 نفره- یك روز  تماس
5 فضای لابی یا سالن پذیرایی برای هر کدام از سالنهای 300 نفره تماس
6  وایرلس اینترنت تماس
7 نمایش خودرو یا وسایل مشابه در فضای بیرون سالن به ازاء هر خودرو یا وسیله مشابه در طول برگزاری تماس